بروز رسانی

فرافولاد

​شرکت

؟

بروز رسانی

کوهپایه

​شرکت

ثابت

بروز رسانی

شکفته

​شرکت

؟

بروز رسانی

ناب تبریز

​شرکت

؟

بروز رسانی

نصر

​شرکت

ثابت

بروز رسانی

آرسس

​شرکت

​؟

بروز رسانی

جعفری

​شرکت

کاهش 300

​​ناودانی داخلی درجه یک 6 الی 10

ناودانیناودانی6ناودانی6ناودانی6ناودانی 8ناودانی 8ناودانی 8ناودانی 8ناودانی 8ناودانی 8ناودانی 10ناودانی 10ناودانی 10ناودانی 10
وزن17کیلو23کیلو30 کیلو23 کیلو28کیلو32کیلو40کیلو50کیلو80 کیلو35کیلو39کیلو50کیلو63کیلو
6متری-1100141000.50000-.251390.......
12متری.............
فرافولاد.............
کوهپایه..20230
775
..........
شکفته..19100...19100.1910019100.17850.
نصر...20750
800$
..20400
800$
..20750
800$
.20400
800$
.
آرسس.2189020390.21390.2189020390.21390218902039020890
جعفری.21800..20800........
ناب تبریز........760$...20200
760$
.
نورد گرم فلز .20500..20500.....20500..
ناودانیناودانی12ناودانی12ناودانی12ناودانی 12ناودانی 14ناودانی 14ناودانی 14ناودانی 16ناودانی 18ناودانی 20ناودانی 22ناودانی 24
وزن50کیلو60کیلو65کیلو82کیلو72کیلو76کیلو97کیلو85کیلو100کیلو115کیلو120کیلو140کیلو
6متری............
12متری............
آرسس218902089020890.2089020890213902089020390...
ناب تبریز.20300
760$
.....20400
760$
20400
760$
...
شکفته....19100..19100....

​​ناودانی داخلی درجه یک 12 الی 24

ناودانیسایزکمتر از یک متر3-5 متر1-3 متر
ناو ۶23.10300.
ناو ۸28.9600.
ناو ۸23...
ناو ۶17.5000.

لیست موجودی ناودانی نرمال

ناودانیوزن 6متر12متر
ناو ۶۲۳4300.
ناو ۸۲۸3200.
ناو ۸23..
ناو ۶177000.

لیست موجودی ناودانی درجه 2

لیست موجودی تسمه درجه 1 . درجه 2

تسمهوزن فرافولاد6متر درجه یک12متر درجه یک6متر درجه دو12متر درجه دو
115x3.52118800....
115x3.822188006000...
تسمهکمتر از یک متر3-5 متر1-3 متر
115x3.5...
115x3.8..7000

لیست موجودی تسمه نرمال