​شرکت

تغییرات

فرافولاد

؟

​شرکت

تغییرات

جعفری

؟

​شرکت

تغییرات

​جاوید بناب

؟

​شرکت

تغییرات

؟

​شکفته

​شرکت

تغییرات

ناب تبریز

کاهش 200

​شرکت

تغییرات

نصر 

ثابت

​شرکت

تغییرات

کاهش 400

نستا

​شرکت

تغییرات

آرسس

؟

​شرکت

تغییرات

کوهپایه

کاهش 200

تغییرات

/آذر نبش تبریز

​شرکت

؟

تغییرات

سپهر ایرانیان

​شرکت

?

تغییرات

آریان فولاد

​شرکت

؟

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز 10-8

شرکت10x10x1010x10x910x10x810x10x710x10x69x9x89x9x78x8x88x8x7.58x8x78x8x6
وزن89-9080-8172-7363-6454-55..57-5854-5550-5143-44
6متری122000.56000........
12متری...........
فرافولاد19750.19850........
جعفری19300......19300...
شکفته .19500.........
ناب تبریز .
750
..19500
750
...19200
750
.19300
750
19400
750
نصر19300
785$
..
770$
..
790$
..19300
760$
..760$.
نستا18600......18600...
آرسس1959019790.....19790.19990.
سپهر ایرانیان 705......705...
آریان فولاد 18900......18900...

ثابت

شرکت75x75x875x75x675x75x575x75x4.575x75x47x7x77x7x67x7x57x7x47x7x3.77x7x3.565x65x763x63x663x63x4.8
وزن53-5440-4134-3531-3228-2944-4538-3932-3326-2725-2623-2435-3634-3528-29
6متری.@2090@@40315@.@7465@...@78390@.@3340@.@30070@@35590@
12متری..............
فرافولاد.1995020200.20200...20200.20400.2010020200
ناب تبریز .20500
750
20500
750
..19200
750
19300
750
.
750
....750
20500
.
نصر.....19600
770$
19700
770$
.20000
780
.....
سپهر ایرانیان.....710720720......
آریان فولاد .....18350........

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز 75 الی 63

شرکت6x6x66x6x56x6x5.86x6x4.86x6x4.56x6x46x6x3.76x6x3.56x6x355x55x555x55x4
وزن32-3327-2831-3226-2724-2522-2320-2120-2119-2025-2620-21
6متری.......@17815@...
12متری...........
فرافولاد.......20200...
جعفری...19300.......
جاوید بناب .18250
760
...19090
760
..19190
770
..
شکفته 19400..19500.......
ناب تبریز1920019300
750
...19500
750
..19900
750
..
نستا .18900...18900.....
آرسس1959019590...19790.....
سپهر ایرانیان 710710...710.....
آریان فولاد19000..........

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز 6 الی 55

شرکت5x5x65x5x5.85x5x5.35x5x55x5x4.85x5x4.55x5x4.45x5x45x5x3.75x5x3.55x5x3
وزن27-2826-2723-2423-2521-2220-2119-2018-1917-1816-1715.5-16.5
6متری@11360@..11720.13395.@11565@...
12متری...........
فرافولاد19800..19800.19800.19850...
جعفری.........1930019300
جاوید بناب...18250
760
.18680
760
.18640
760
.76018790
760
شکفته ...19400....19500..
ناب تبریز ...750
19200
...19300
750
..19400
750
نستا .......18900...
آرسس....19590...19590..
آذر نبش تبریز...19450...19450..19650
سپهرایرانیان ...710...710..710
آریان فولاد ...19000.......

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز5 الی 5

شرکت5X5X2.545x45x545x45x44x4x54x4x2.54x4x44x4x3.54x4x338x38x4.53x3x325x25x4
وزن12-1320-2116.5-17.517-199-1114-1512.5-13.511-1215-168-10
6متری...........
12متری...........
فرافولاد...........
جعفری....19600....19700.
جاوید بناب 19600
760
...19070
770
18250
760
19600
760
19000
760
...
شکفته .....19600.19800.1980019650
ناب تبریز .20500
750
750
.
.75019700
750
..
750
.19900
750
19900
750
نستا ....19300..19300...
کوهپایه.....19900
770
.20140
780
.20130
780
19890
750
آرسس.....19690.19790.19790.
آذرنبش تبریز .....19700.20000...
سپهرایرانیان ....710710.710.710.
آریان فولاد .....18550.19300...

​لیست قیمت و موجودی نبشی سایز 45 الی 25

طولکیفیت60x60x660x60x5
6 متردرجه2670022000
12 متردرجه 2..
کمتر از یک متردرجه یک..
3-5 متردرجه یک38005800
1-3 متردرجه یک..

​​لیست نبشی های درجه دو و نرمال